संपर्क कार्यालय

जासकॅपचे कर्करोग माहिती केंद्र

५,६ कोंडाजी चाळ, नं ५
जेराबाई वाडिया मार्ग, परळ,
मुंबई, ४०० ०१२,   भारत
 

टेलीफ़ोन : ९१ – ८८२८०६६३९१

 
कार्यालयीन वेळा : सोमवार ते शुक्रवार
(स. ९.30 वा. ते  सायं. ५.30  वा. पर्यंत)
इ-मेल : pkrjascap@gmail.com