संपर्क कार्यालय

जासकॅपचे कर्करोग माहिती केंद्र

५,६ कोंडाजी चाळ, नं ५
जेराबाई वाडिया मार्ग, परळ,
मुंबई, ४०० ०१२,   भारत
टेलीफ़ोन : ९१ – ०२२ – ६५३४ ५०४०
कार्यालयीन वेळा : सोमवार ते शुक्रवार
    (स. ९ वा. ते  सायं. ५  वा. पर्यंत)

इ-मेल : pkrjascap@gmail.com