સંર્પક કાર્યાલય (કૉન્ટેક્ટ ઑફિસ)

સંર્પક કાર્યાલય :

જાસકૅપ (JASCAP) કૅન્સર માહિતી કેન્દ્ર

5, 6, કોન્ડાજી ચાલ નં 5,
જેરબાઈ વાડિયા રોડ, પરેલ,
મુંબઈ – 400 012,
ભારત (ઈન્ડીયા)
ફોનઃ 91 – 022 – 6534 5040

ઑફિસનો સમયઃ

સોમ થી શુક્રઃ સવારના 10 થી સાંજ ના 5.

ઈ મેલઃ

pkrjascap@gmail.com

jeet.jascap@gmail.com