મુખ્ય કાર્યાલય (હેડ ઑફિસ)

હેડ ઑફિસ :  જાસકૅપ (JASCAP)

C/O અભય ભગત એન્ડ કૉઃ
ઑફિસ નં. 4,
“શિલ્પા”, 7મો રસ્તો, પ્રભાત કૉલૉની,
સાન્તાક્રુઝ (પૂર્વ), મુંબઈ – 400 044.
ભારત (ઈન્ડીયા)

ફોનઃ
91 – 022 – 26177543
91 – 022 – 25150007

ફૅક્સ: 91 – 022 – 25185152

કાર્યાલય નો સમયઃ

સોમ થી શુક્રઃ સવાર ના નવ થી સાંજ ના પાંચ

ઈમેલઃ abhay@abhaybhagat.com